اساسنامه شركت با مسئولیت محدود

شماره ثبت : .............................. تاریخ ثبت: .................................

ماده 1 . نام و نوع شركت : شركت ................................................... با مسئولیت محدود .

ماده 2 . موضوع فعالیت شركت عبارت است از :

..................................................................................................................................

ماده 3 . مركز اصلی شركت : ..............................................................       به کدپستی: ......................

تبصره 1 : هیئت مدیره می تواند مركز شركت را به هر كجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس نماید.

ماده 4 . سرمایه شركت مبلغ .............  ریال كه مشتمل بر ................... ریال سرمایه نقدی و صفر ریال سرمایه غیرنقدی می باشد.

ماده 5 . مدت شركت : از تاریخ ثبت شرکت به مدت نامحدود.

ماده 6 . تابعیت شركت : تابعیت شركت ایرانی است .

ماده 7 . دعوت برای تشكیل مجامع عمومی توسط هر یك از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا احدی از شركاء به وسیله دعوتنامه كتبی از طریق پست سفارشی و یا درج آگهی در یكی از جراید كثیرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله بین دعوت تا تشكیل مجمع حداقل ده روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.

 تبصره 2 . در صورتی كه كلیه شركاء در هر یك از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 7 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده 8 . وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده :

 الف : استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شركت.

 ب : تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم و از طرف هیئت مدیره.

 ج : تعیین خط مشی آینده شركت و تصویب آن.

 د : انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس.

ماده 9 . وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 الف : تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یك یا چند موارد اساسنامه.

 ب : تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شركت.

 ج : افزایش یا تقلیل سرمایه شركت.

 د : تصویب ورود شریك یا شركاء جدید به شركت.

ماده 10 . تصمیمات شركاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه كه اكثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 11 . هیئت مدیره شركت مركب از ............. نفر خواهد بود كه در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شركاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده 12 . هیئت مدیره از بین خود و یا خارج از شركاء یك نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یك نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید. ضمناً مدیرعامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب گردد.

ماده 13 . جلسات هیئت مدیره با حضور اكثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اكثریت آراء معتبر است.

ماده 14 . دارندگان حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء ........................................ منفرداً/ متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

ماده 15 . اختیارات نماینده قانونی شركت :

 مدیر عامل نماینده قانونی و تام الاختیار شركت بوده و می تواند در كلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:

امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شركت و تعیین بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تعیین آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و كارمندان و كارگران،عقد هر گونه پیمان با شركت ها و بانكهاو اشخاص خرید و فروش و اجاره امول منقول و غیر منقول و ماشین آلات و به طور كلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شركت ، مشاركت با سایر شركت ها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانك ها و اشخاص و شركت ها و بازكردن حساب جاری و ثابت در بانك ها ، دریافت وجه از حساب های شركت ، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها هزینه ها، مرافعات، چه شركت مدعی باشد و چه علیه،در تمام مراحل باتمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی كشور ،انتخاب وكیل و وكیل در توكیل،دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن،قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی راكه مدیرعامل جهت پیشرفت شركت اتخاد نماید معتبر است.

ماده 16 . سال مالی شركت : از اول فروردین ماه هر سال شروع و تا بیست و نهم اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.

ماده 17 . مجمع عمومی عادی شركت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شركت تشكیل ولی ممكن است بنا به دعوت هر یك اعضاء هیئت مدیره یا شركاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشكیل گردد.

ماده 18 . هیچ یك از شركاء حق انتقال سهم الشركه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شركت كه دارای اكثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

ماده 19 . هر یك از اعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هر یك از شركاء برای هر مدت كه صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده 20 . تقسیم سود : از درآمد شركت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری، حقوق كاركنان و مدیران، استهلاكات، مالیات و سایر عوارض دولتی كسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه كه سود ویژه است به نسبت سهم الشركه بین شركاء تقسیم خواهد شد.

ماده 21 . فوت یا محجوریت هر یك از شركا باعث انحلال شركت نخواهد شد و یا ولی محجور می تواند به شركت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشركه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریك دیگری منتقل و از شركت خارج شوند.

ماده 22 . شركت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده 23 . در صورتی كه مجمع عمومی فوق العاده شركا، رای به انحلال شركت دهد یك نفر از بین شركا و یا خارج از شركت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده 24 . اختلافات حاصله بین شركا شركت از طریق حكمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده 25 . در سایر موضوعاتی كه در این اساسنامه قید نشده است مطابق قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده 26 . این اساسنامه در 26 ماده و 2 تبصره تنظیم و در جلسه مورخ  ........................ به تصویب مجمع عمومی موسسین/فوق العاده رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.